NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

[06] Báo Ân Và Liễu Nguyện


Tổ Sư của các triều đại trước là chết như thế nào vậy? Tổ Sư là “chết không được tốt”. Bởi vì họ thân gánh vác cái khổ của Thiên hạ chúng sanh ~ Vì chúng sanh gánh nguyện - Tế Công Hoạt Phật

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét