NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Ấn Quang Pháp Sư Kết Duyên Huấn


Ấn Quang  Pháp Sư, họ Triệu, người Hợp Dương.Bác thông tôn giáo chuyên tu về tịnh, đã từng ở Chung Nam, Hồng Loa, Phổ Đà, đến năm 1930 tới Ngô(Tô Châu)xây dựng “Linh Nham” tịnh tông đạo tràng, lấy luân- thường nhân quả làm cơ sở để dạy người, niệm kinh vãng sanh Tây Phương làm quy túc, ấn tống...

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét