NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Ánh Trăng Tròn Quê Hương - 月故鄉圓

     
" Ánh Trăng Tròn Quê Hương - 月故鄉圓 "
Share :

Đăng nhận xét