NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Đào Viên Minh Thánh Kinh (giảng giải)(- 桃園明聖經 關聖帝君


Đế-Quân họ Quan tên Vũ, tự là Vân-Trường, tục thường xưng Ngài là Quan-Công, người thành Giải-Lương Hà-Đông (nay thuộc tỉnh Sơn-Tây Trung-Hoa). Đế-Quân sinh vào ngày 24 tháng 6 năm Diên-Hi thứ ba thời Hán Hoàn-Đế (năm công-nguyên 160), chứng Thần vị vào ngày 7 tháng 12 năm Kiến-An thứ 24 thời Hán Hiến-Đế (năm công-nguyên 219), dương thọ...

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét