NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Đào Viên Minh Thánh Kinh (Tiếng Việt) - 桃園明聖經 關聖帝君

     
" Đào Viên Minh Thánh Kinh (Tiếng Việt) - 桃園明聖經 關聖帝君 "
Share :

Đăng nhận xét