NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Bạch Dương Tổ Sư Lược Truyện


Thời kỳ mạt pháp, vạn giáo tề phát, người tu hành tuy nhiều, nhưng đắc pháp thì ít, nguyên do là không rõ chân Đạo, không gặp Minh Sư. Đại văn hào Hàn Dũ viết: “ Sư là người truyền đạo, thọ nghiệp và giải hoặc”. Thầy học trong trường có thể truyền nghề và giải hoặc cho học sinh,...

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét