NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Bát Tiên Truyện

  
Theo tục lệ truyền thống Trung Quốc, phàm gặp những ngày chúc mừng hôn lễ hay mừng thọ, trong nhà nhất định phải treo một bức tranh Bát Tiên  thật lớn, trong tranh có thêu hình tượng Bát Tiên , hoặc cưỡi lừa hoặc cưỡi hạc - ngồi trên kì lân.

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét