NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Cá Tinh Hiển Hóa - Tiếng Đau Thương Của Nạn Nhân E-Thiopia

  
Duyên do:   Thượng Đế từ bi, Đại Đạo phổ truyền. Nhân quả nghiệp lực vô số kiếp của chúng sanh tích tụ lại, đã tạo nên sự cản trở và quấy nhiễu sự tu đạo của chúng sanh. Tử Hệ, Cung Trường hai vị Minh Sư cùng lãnh Thiên mệnh truyền đạo. Chư thiên Tiên Phật vì để cảnh...

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét