NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Chân Nghĩa Tu Bàn Đạo


Sự khác nhau giữa đạo và giáo  Các vị đạo thân, chúng ta sanh vào lúc tam kỳ mạt kiếp, đại khai phổ độ, may gặp Minh Sư và đắc Thiên Đạo, bảng Trời ghi danh, chúng ta là con cái Lão Mẫu, đệ tử của Tế Công Hoạt Phật, có thể thay Trời tuyên hóa, phổ độ chúng sanh,...

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét