NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Chính Người, Tiền Nhân Kính Yêu - 是您,親愛的前人

     
" Chính Người, Tiền Nhân Kính Yêu - 是您,親愛的前人 "
Share :

Đăng nhận xét