NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

為徒守候 - Chờ Đợi Vì Con

     
" 為徒守候 - Chờ Đợi Vì Con "
Share :

Đăng nhận xét