NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh (mp3 Tiếng Việt - 3 biến) 彌勒救苦真經

     
" Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh (mp3 Tiếng Việt - 3 biến) "
Share :

Đăng nhận xét