NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Giác Lộ Chỉ Nam


Trước đây tại văn hóa sự nghiệp Quang Tuệ, vị Đổng Sự Trưởng Tiền Nhân Trần Đại Cô từ bi chỉ thị, muốn hậu học chú giải, phiên dịch (bộ Giác Lộ Chỉ Nam) nhất thư này, trong ấn tượng của hậu học “Giác Lộ Chỉ Nam” là một quyển sách sớm nhất trong đạo trường, đây là một bộ...

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét