NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Gõ Cửa 180.000 Căn Nhà


    MẠT QUẢNG LƯỢNG GÕ CỦA MỘT TRĂM TÁM MƯƠI NGÀN CĂN NHÀ.   
1. Nhân duyên Pháp hội: Hôm nay, chúng ta mời được một vị Lão Tiền Nhân rất xem trọng, đó là Huỳnh Điểm Truyền Sư vừa từ nước ngoài về đây giảng lớp cho. Huỳnh Điểm Truyền Sư hisinh phụng hiến, mỗi ngày 18 tiếng đồng...

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét