NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Hoàng Mẫu Kết Duyên Huấn


Ngày Đại Điển Mùa Xuân Ngày 15 tháng 3 năm Mậu Tý tức năm 2008. Tại trung tâm đạo vụ Phát Nhất Sùng Đức. Cung kính thỉnh xin Lão Mẫu ban lời huấn kết duyên.

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét