NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Hoạt Ngục Hiện Hình Ký


Kim Khuyết Thượng Tướng Thái Bạch Tiên Ông Giáng Kệ viết: Hoạt Ngục thọ hình tiêu nghiệp nhân Hiện ra nguyên hình thật tội nghiệp Hình phạt nặng nhẹ xem nghiệp lực Ghi lại công đức siêu nhục thân. Thị: Đêm nay ­ta phụng ngọc chỉ giáng Trùng Sinh Đường tuyên đọc ngọc chỉ, Thần Người phủ phục. Khâm phụng...

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét