NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Hồi Dương Nhân Quả Ngọc Lịch Minh Kinh


HỒI DƯƠNG NHÂN QUẢ VÀ NGỌC LỊCH MINH KINH (DÙ BẬN MẤY CŨNG NÊN ĐỌC QUYỂN SÁCH NÀY) Thượng đế có chí dụ: Nếu ai ăn năn chừa lỗi, in Ngọc Lịch cho thiên hạ coi mà hồi tâm, thì sau thác xuống đi luôn từ Nhứt điện thẳng tới Bát...

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét