NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Hồn Lưu Lạc Về Trời - 流浪的魂歸天

     
" Hồn Lưu Lạc Về Trời - 流浪的魂歸天 "
Share :

Đăng nhận xét