NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Hứa Ngọc Chi Đàn Chủ - Kết Duyên Huấn


Hứa Ngọc Chi nữ sĩ Lâm Thái phu nhân, là người ở làng Trùng Quang - Thị trấn Đẩu Lục. Cụ là mẹ của Lâm Trường Thọ Điểm Truyền Sư. Sinh ngày 26/02 (nhuận) năm Đinh Tỵ; tức năm Dân Quốc thứ 6 (1917), đến ngày 20/02 năm Canh Ngọ; tức năm Dân Quốc thứ 79 (1990), thì cỡi hạc...

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét