NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Địa Ngục Du Ký - Tập 1


LỆNH CỦA NGỌC HOÀNG Chủ tịch của bản đường là họ Quan đăng đài Đức Thánh dạy : Ngọc Chỉ ban xuống, lệnh cho Thành Hoàng trong vòng năm dặm, Phước Thần trong vòng mười dặm tới nghênh đón, chư sinh hãy nghiêm chỉnh hầu tiếp giá chỉ. Kim Khuyết Nội Tướng là họ Từ giáng bút Thơ Duy Hoàng...

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét