NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

濟公調 - Điệu Nhạc Tế Công

     
" 濟公調 Điệu Nhạc Tế Công "
Share :

Đăng nhận xét