NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Liễu Nguyện Về Lý Thiên

     
" Liễu Nguyện Về Lý Thiên "
Share :

Đăng nhận xét