NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Liễu Phàm Tứ Huấn


Đã sinh làm kiếp người, mỗi người chúng ta đều muốn có được một số mệnh tốt, đó là hai chữ phước lộc. Chẳng những thế, lại còn muốn được thêm chữ thọ nữa. Lòng thì ước như vậy, nhưng Trời có thuận theo lòng người chăng?  Theo thuyết nhân quả của nhà Phật: "Trồng lành thì gặt phúc, gieo...

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét