NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Lớp Bồi Đức 班德培Cổ nhân rằng: Người có học, tựa như cây có nhành lá.   Cây có nhành lá sẽ rợp bóng che mát cho người, huống hồ sự học của bậc Thánh nhân. Đấng quân tử, bản thân cần tích lũy học vấn, tu thân toàn đức, đây là phẩm đức mà đạo trường cần có.

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét