NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Lớp Chí Thiện 至善班


Một ngọn đèn lồng chiếu khắp cửu châu, song mong chúng sinh hãy sớm quay đầu, suối mưa dầm dề tợ như kết thành ngọc quý, bậc chân tu đài ngọc đứng hai bên làm người phụ tá, người tỏ đạo đức cũng cần được trân trọng, phúc lành an vui chiếu rọi thấu tỏ mọi nguyên do, một tấm...

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét