NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Lớp Sùng Đức 崇德班


Sùng Đức Học Viện nhiều nhân tài, Tiền hiền tích lũy bao trí tuệ, Dụng tâm sách hoạch lắm giọt mồi hôi. Suất Tính Tiến Tu lớp mở đầu, Tân Dân từ tâm mà làm nên, Ngừng nơi Chí Thiện đất diệu kỳ,

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét