NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Lớp Tân Dân 班民新


Cổ nhân rằng: người có học, tựa như cây có nhành lá.   Cây có nhành lá sẽ rợp bóng che mát cho người, huống hồ sự học của bậc Thánh nhân.

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét