NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Luân Hồi Du Ký Tập 1


Cực Diêu Trì Lão Mẫu dạy rằng : “Mẫu nơi cung Diêu Trì cõi Vô Cực, lòng luôn luôn nghĩ đến chúng sanh đang chìm đắm nổi trôi trong lục đạo tứ sinh. Hình thể tuy có khác nhau, song tánh linh đều cùng chung do một khí Vô Cực hóa thành. Nếu nhẩm tính đến đời nay, hẳn đã...

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét