NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Minh Đức Tân Dân Tiến Tu Lục


Bài thứ nhất : ĐẠO Chúng ta đã đắc Đạo rồi, vậy Đạo là gì? “Đạo” là chân lý của Vô-Cực, khi được Trời phú cho con người thì gọi là linh-tánh. Cái linh-tánh này vốn thuần thiện vô ác, trong trắng vô nhiễm, do nguyên-nhân lạc xuống hậu-thiên, phải chịu khí-bỉnh câu thúc,

   Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét