NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Nam Mô Thiên Nguyên Thái Bảo A Di Đà Phật (Hoa ngữ)

     
" Nam Mô Thiên Nguyên Thái Bảo A Di Đà Phật (Hoa ngữ) 南無天元太保 阿彌陀佛 "
Share :

Đăng nhận xét