NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Nhân Gian Du Ký


Đức Thánh dạy : Đêm nay ta phụng mệnh đức Lão-Mẫu Vô-Cực mang Ý Chỉ xuống tuyên đọc, Thần nhân phủ phục. Kính cẩn vâng lệnh chiếu chỉ của đức Lão-Mẫu khuyên răn: “Mẫu ngụ tại cung Dao Trì, vì tưởng nhớ tới con đỏ nên thấy cảnh đời điên đảo, đạo lý suy đồi lòng Mẫu vô cùng đau...

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét