NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Nhân Quả Báo Ứng và Lục Đạo Luân Hồi


Sở dĩ người đời chẳng thể: “Không làm những điều ác, nguyện làm tất cả những điều lành”, đó đều do chẳng hiểu ‘ Nhân quả báo ứng ’ & ‘ Lục đạo luân hồi ’, mà cứ mãi tư dục phóng túng, gây tạo những chuyện bạo ngược thị phi... 

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét