NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Nhân Quả Thời Đại Khoa Học


Hiện nay là thời đại văn minh khoa học, bàn về chuyện nhân quả chẳng phải là mê tín lắm sao? Thật ra, vấn đề mà khoa học nghiên cứu là những quan hệ nhân quả và quy luật của giới tự nhiên, bất cứ một hiện tượng nào đều có quy luật nhất định. Nhưng đằng sau nguyên...

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét