NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Đồ Nhi Đừng Khóc - 徒兒別哭

     
" Đồ Nhi Đừng Khóc - 徒兒別哭 "
Share :

Đăng nhận xét