NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Phước Dày Sùng Đức - Đuốc Truyền Trăm Đời

     
" Phước Dày Sùng Đức - Đuốc Truyền Trăm Đời_Sub Việt - 【崇德厚福.百代薪傳】 "
Share :

Đăng nhận xét