NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Quần Tiên Gia Ngôn Lục


“Quần Tiên Gia Ngôn Lục”, là một Thiên-Kiều, tiếng chuông loan báo Thiên Đạo sắp được gõ vang, vì cứu vớt Tam Kỳ hạo kiếp, Tiên Phật phải dốc hết tâm lực, lo lắng hết mức, nhằm cứu vớt chuyển hóa phong khí đồi bại, dẫn dắt chúng sanh thoát khỏi bể khổ, sớm bước lên bờ giác.

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét