NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Quang Minh Trí Tuệ


Đang trong thời kỳ mạ t kiếp, Hoàng Mẫu từ mẫn, không nhẫn “ngọc thạch cùng hủy”, sắc lệnh Tam Tào Phổ Độ, độ hóa hiền lương, nhưng mà phong tục phương Tây lấn át phương Đông, khoa học phát triển, con người bị mê bởi kỹ thuật dẫn đến Đạo đức suy đồi, tiêu diệt cang thường cố hữu;...

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét