NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Quỵ Dương Đồ - 跪羊圖

     
" Quỵ Dương Đồ - 跪羊圖 Ver 2 "
Share :

Đăng nhận xét