NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Sẽ Có Một Ngày Đợi Được Con - 總會有一天等到你

     
" Sẽ Có Một Ngày Đợi Được Con - 總會有一天等到你 "
Share :

Đăng nhận xét