NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Súc Đạo Luân Hồi - Cảnh Tỉnh Đệ Tử Bạch Dương


Thầy có nói: Trên đời vật gì khổ nhất - đó là sinh mạng còn nằm trong vô thường, không hiểu sống chết việc lớn, được Đạo rồi không tu cũng lại luân hồi vào vòng lục đạo là khổ nhất.

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét