NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Tấm Lòng Cha Mẹ Trên Thế Gian - 天下父母心(中越)

     
" Tấm Lòng Cha Mẹ Trên Thế Gian - 天下父母心(中越)~ www.nhatquantungthu.com "
Share :

Đăng nhận xét