NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Tế Công Hoạt Phật Cứu Thế Chân Kinh - Tiếng Việt

     
" Tế Công Hoạt Phật Cứu Thế Chân Kinh - Tiếng Việt ~ 濟公活佛救世真經 "
Share :

Đăng nhận xét