NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Thái Thượng Thanh Tĩnh Kinh

     
" Thái Thượng Thanh Tĩnh Kinh - nhatquantungthu.com "
Share :

Đăng nhận xét