NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Thiên Đàng Du Ký


Đức Thánh dạy: Đêm nay ta phụng mệnh Vô Cực Lão Mẫu mang Ý Chỉ xuống tuyên đọc, thần nhân phủ phục. Cung kính vâng lệnh chiếu chỉ của Vô Cực Lão Mẫu truyền răn: “Nhớ thuở sơ khai mênh mang mờ mịt, rồi Nhất khí hóa Tam Thanh, tức ba tầng thanh quang điển lành, tiếp đến Tam Thanh...

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét