NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Thiên Phật Viện Du Ký


Sách này phụng ý chỉ của Vô Cực Lão Mẫu mà viết ra, lời văn tuy thô thiển, nhưng chứa chơn lý trong đó, chính là cuốn sách “Bửu Điển” về tu thân ngộ đạo, cảnh tỉnh người mê muội.   
  
 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét