NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Tin Đến Từ Lý Thiên


Tình thương của Thầy Tế Công và lời căn dặn từ bi Chúng ta đều biết cuộc đời  Vô thường,  nhưng chỉ có  trải  qua mới biết được sự vô tình và đáng sợ của nó  ; chúng ta đều hiểu rõ sự  quảng  đại vô bờ của Thiên Ân Sư Đức,  nhưng cũng chỉ có thể nghiệm qua rồi...

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét