NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Tinh Ngữ Tinh Nguyện - 星语星愿_哪托師兄慈訓

     
" Tinh Ngữ Tinh Nguyện - 星语星愿_哪托師兄慈訓 "
Share :

Đăng nhận xét