NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

十萬八千里歸路 - Đường Về 10800 Dặm

     
" 十萬八千里歸路 - Đường Về 10800 Dặm "
Share :

Đăng nhận xét