NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Xuất Thế Tất Yếu


Người xuất thế, có liên quan đến việc chân tu, ngộ Đạo, sau đó con đường xuất thế được bắt nguồn từ đâu? Người đời thời nay vì quá mơ hồ về việc này, vì thế cho nên đã xuất bản quyển “XUẤT THẾ TẤT YẾU” nhất thư này, nội dung nhấn mạnh về vấn đề con đường dẫn đến...

 Xem chi tiết :
Share :

Đăng nhận xét