NHẤT QUÁN TÙNG THƯ
Thánh Nhân cầu "Tâm" chẳng cầu "Phật" , Phàm Nhân cầu "Phật" chẳng cầu "Tâm"... Chẳng biết "Bổn Tâm", "Học Pháp" vô ích !

Ý Nghĩa Thực Sự Của Yêu - 愛的真諦

     
" Ý Nghĩa Thực Sự Của Yêu - 愛的真諦 ~ nhatquantungthu.com "
Share :

Đăng nhận xét